Dobro korporativno upravljanje preduslov opstanka porodičnih firmi

Porodične firme – stub razvoja ekonomije, Beograd 2015.
November 30, 2015
Trendovi evropskih porodičnih firmi 2013 – 2015
January 11, 2016
Porodične firme – stub razvoja ekonomije, Beograd 2015.
November 30, 2015
Trendovi evropskih porodičnih firmi 2013 – 2015
January 11, 2016
Show all

Dobro korporativno upravljanje preduslov opstanka porodičnih firmi

 

Vladimir Hrle sarađuje sa IFC-om, kao konsultant za korporativno upravljanje, gde radi sa raznim vrstama kompanija na uspostavljanju efikasnijih sistema upravljanja. Advokat je sa desetogodišnjim iskustvom u radu sa međunarodnim klijentima u rešavanju korporativnih sporova, usklađenostiradakompanijasazakonskimokvirimaimeđunarodnopravnimregulativama.

International Finance Corporation je deo World bank Group imeđunarodna finansijska institucija, koja, između ostalog, radi i na unapređenju korporativnog upravljanja u privatnom sektoru. Možete li nam reći nešto više o njoj injenoj ulozi i ciljevima, u tom smislu?

IFC radi sa privatnim i porodičnim kompanijama, najpre kroz takozvane. dubinske analize stanja u kompaniji, davanjem preporuka za unapređenje, radom na impementaciji preporuka i treninzima, zatim sa regulatornim telima i zakonodavcima, na pisanju kodeksa, pravila i zakona i savetuje u primeni tih akata. Najzad, IFC radi i na ukupnom podizanju znanja o značaju korporativnog upravljanja, učestvovanjem na raznim javnim skupovima i upoznavanjem sa raznim pisanim i štampanim materijalima, koji se tiču korporativnog upravljanja. Na primer, objavili smo priručnik za upravljanje porodičnim firmama, koji je preveden na 19 jezika, uključujući i srpski.

Dobro korporativno upravljanje doprinosi održivom ekonomskom razvoju poboljšanjem učinka preduzeća i povećanjem njihovog pristupa svežem kapitalu. Dakle, usvajanjem najboljih praksi upravljanja, postiže se krajnji cilj – da se pojača sposobnost kompanija i tržišta, za privlačenje kapitala, odnosno investicija, što pospešava rast kompanija, stvara nova radna mesta i pozitivno utiče na ukupan rast tržišta.

Postoje brojne faze u razvoju porodične firme koje signaliziraju da je vreme da se ozbiljno razmisli o uvođenju instrumenata porodičnog upravljanja. Koje su najčešće?

Najčešće to je faza prelaska sa prve generacije vlasnika u drugu, jer se tada porodičnoj firmi priključuju nove generacije i novi članovi uprave. To podrazumeva različite ideje i mišljenja o tome kako treba voditi firmu i određivati njenu strategiju, obzirom da kada  je kompanija još u početnoj fazi, može biti vidljivo vrlo malo problema u pogledu porodičnog upravljanja, jer većinu odluka donose sami osnivači. U drugoj fazi treba uspostaviti jasne strukture porodičnog upravljanja koja će uvesti disciplinu među članovima porodice, sprečiti potencijalne sukobe i obezbediti kontinuitet firme.

IFC nudi određen set instrumenata porodičnog upravljanja, koji su deo IFC-ove metodologije korporativnog upravljanja. Koji su to instrumenti, kakvu funkciju imaju i kakva je uspešnost njihove primene?

IFC je razvio specifičnu metodologiju za upravljanje u porodičnim firmama, čiji je centralni deo matrica za ocenu upravljanja u porodičnim firmama. Takođe, postoji i poseban toolkit tj. alat, sačinjen od različitih vrsta referenci najboljih praksi i modela dokumenata. Svrha ovih instrumenata je da, nakon ocene trenutnog stanja, daju preporuke za unapređenje određenih oblasti porodičnog upravljanja:odbor direktora, unutrašnje kontrole, menadžment. Na osnovu tih preporuka se ide u implementaciju, koja može trajati i do godinu dana, pa i duže.

Međunarodno priznatu opštu IFC metodologiju, sada primenjuje više od 30 međunarodnih razvojnih finansijskih institucija( EBRD, European Investment Bank itd), a sam IFC pruža savetodavneusluge u oblastima upravljanja više od 15 godina. Uradili smo dubinske analize u više od 1.000 kompanija, čime je tim kompanijama omogućen pristup kapitalu u uznosu od 5 milijardi dolara. Sa zakonodavne strane, IFC je učestvovao u donošenju više od 80 zakona, kodeksa i raznih drugih regulativa, sa ciljem poboljšanja dobrih praksi upravljanja u firmama.

Kome i kako se moguo bratiti vlasnici porodičnih firmi koji prepoznaju korisnost saradnje sa IFC-om?

Mogu kontaktirati kancelariju IFC-a u Beogradu.

Autorka: Snežana Subotić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *